Prijedlozi izmjena Statuta Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pogledati predložene izmjene u postojećem statutu Društva. Izmjene će biti stavljene na izglasavanje na sljedećoj skupštini o kojoj će biti više riječi u narednom vremenu.

Prijedlog za promjenu članka 26. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Skupština može raditi pravovaljano, ako je na njoj nazočno više od polovine redovnih članova Društva. Odluke koje Skupština donosi usvajaju se većinom glasova nazočnih redovnih članova, osim, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su do datuma održavanja sjednice podmirili sve svoje financijske obveze prema Društvu.

u:

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Društva s pravom odlučivanja, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova s pravom odlučivanja.. Ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova s pravom odlučivanja, sjednica se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje u slučaju ako je na njoj nazočna minimalno jedna četvrtina članova s pravom odlučivanja uz uvjet da su svi članovi uredno pozvani. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su podmirili svoje financijske obaveze prema Društvu zaključno s prethodnom kalendarskom godinom.

Prijedlog za promjenu članka 38. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

u:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno (elektroničkim putem) uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. Sjednici se uz opravdani razlog može prisustvovati i putem video konferencije. U izvanrednim situacijama, zbog važnosti odluka i nedostatka vremena za organizaciju sjednice, sjednica se može održati i očitovanjem članova o određenom pitanju putem elektroničke pošte. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.