Poslovnik

POSLOVNIK OCJENJIVAČKOG ODBORA
ZA DODJELJIVANJE POVELJE “MARIJA MALBAŠA”

 Članak 1.

Predsjednik Društva knjižničara Slavonije i Baranje saziva prvu sjednicu članova Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje Povelje «Marija Malbaša» (dalje u tekstu: Odbora) radi konstituiranja.
Predsjednik Odbora bira se tajnim glasovanjem svih članova, ako članovi Odbora na odluče da se glasuje javno.
Za predsjednika Odbora izabran je onaj član koji dobije većinu glasova svih članova Odbora. Na isti se način može birati i njegov zamjenik u slučaju spriječenosti predsjednika

 Članak 2.

Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora koji predlaže i dnevni red. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje većina članova Odbora. Na sjednice Odbora poziva se i predsjednik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Odbora, ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Dokumentaciju Odbora potpisuje predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
Odbor je u svojem radu neovisan.
O radu Odbora vode se zapisnici.

Članak 3.

Obrazloženi zahtjevi koji sadrže životopis i radnu biografiju dostavljaju se Odboru putem Upravnog odbora Društva.
O podnesenim prijedlozima Odbor raspravlja na sjednicama. Prije donošenja svojeg konačnog prijedloga o kandidatima, Odbor može tražiti od predlagatelja dopune i objašnjenja.

 Članak 4.

Konačan prijedlog kandidata za dodjeljivanje Povelje utvrđuje se na sjednici Odbora nakon prikupljenih podataka o kandidatima.
Odbor se o predloženim kandidatima izjašnjava tajnim glasovanjem.
Prijedlog kandidata za dodjelu Povelje smatra se odbijenim ako za kandidata nije glasovala većina svih članova Odbora.

Članak 5.

Obrazložen pismeni prijedlog za dodjelu Povelje Odbor dostavlja putem tajnika Društva knjižničara Slavonije i Baranje u primjerenom roku prije održavanja Skupštine Društva.
Odbor će o rezultatima glasovanja za prijedloge o dodjeljivanju Povelje uredno izvijestiti Upravni odbor.

Članak 6.

Na Skupštini Društva predsjednik Odbora ili drugi član kojega odredi Odbor, iznosi konačne prijedloge s kraćim obrazloženjem o kandidatima za dodjelu Povelje «Marija Malbaša».
Predsjednik Odbora sudjeluje pri uručivanju Povelje izabranim kandidatima.

Članak 7.

Skupština Društva donosi odluku o osnivanju Povelje, a oblik i sadržaj Povelje donosi Upravni odbor.

 Članak 8.

Sve administrativne poslove vezane uz dodjeljivanje Povelje obavlja tajnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje.
Tajnik Društva ili osoba koju odredi Upravni odbor Društva, obavlja tajničke poslove i vodi zapisnik i na sjednicama Odbora.
Tajnik Društva vodi i upisnik o dodijeljenim Poveljama i čuva arhiv o radu Odbora.

Članak 9.

Poslovnik za rad Ocjenjivačkog odbora predlaže Upravni odbor Društva knjižničara Slavonije i Baranje, a potvrđuje Skupština.
Poslovnik se primjenjuje danom donošenja.

U Osijeku, 9. lipnja 2005.

 

Predsjednica DKSiB-a:
Emilija Pezer, prof.
Predsjednica/k Radnog predsjedništva
Skupštine DKSiB-a:mr.sc. Vera Erl

 

Odgovori