Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) i članka 29. Statuta Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema od 19. lipnja 2015. godine, Skupština Društva održana 10. lipnja 2021. godine donijela je

STATUT

Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

O S N O V N E    O D R E D B E

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema nezavisna je, nevladina i neprofitna strukovna udruga koja djeluje na području knjižničarstva i informacijskih znanosti.
U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa Društvo djeluje na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije.
Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema član je Hrvatskog knjižničarskog društva, saveza knjižničarskih društava na području Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.
Društvo je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv Društva je: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.
Skraćeni naziv Društva je: DKSBS
Sjedište Društva je u Osijeku, Europska avenija 24.
Naziv Društva kao i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine.

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm i na njemu je upisan sljedeći tekst: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema – Osijek.

Članak 5.

Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo u okviru opisane djelatnosti, te je ovlašteni potpisnik Društva. Predsjednik Društva ima ovlaštenja postupati u pravnom prometu, te poduzimati pravne radnje u ime i za račun Društva sukladno odredbama zakona i ovoga Statuta. Predsjednik zastupa Društvo u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. Bez posebne ovlasti Skupštine Društva predsjednik ne može postupati kao druga ugovorna strana i s Društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. Predsjednik može sklapati ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme i osnovnih sredstava te o stjecanju i opterećivanju pokretne imovine kada vrijednost pojedinačnog ugovora o izvođenju investicijskih radova, odnosno pojedinačna vrijednost opreme, osnovnih sredstava i pokretne imovine iznosi do 10.000 kn, a iznad toga iznosa samo uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.
U slučaju odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga prvi potpredsjednik odnosno drugi potpredsjednik.
Osoba koja zamjenjuje predsjednika ima prava i ovlasti predsjednika Društva za vrijeme za koje ga zamjenjuje.

Članak 6.

Predsjednik Društva može, u okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Punomoćnik može zastupati Društvo samo u granicama ovlasti iz punomoći.

C I LJ E V I ,  P O D R U Č J E(A)   D J E L O V A NJ A   S U K L A D N O C I LJ E V I M A ,   D J E L A T N O S T I   U D R U G E

Članak 7.

Ciljevi Društva su djelovanje na nacionalnom i kulturnom području knjige, knjižničarstva i informacijskih znanosti te svestrano unapređivanje i promicanje knjižničarske struke i knjižnične djelatnosti na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području knjižničarstva, obrazovanja, izdavaštva, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja.

Članak 8.

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:

 • poticanje osnivanja i razvitka raznih vrsta knjižnica na području svog djelovanja
 • širenje zanimanja za knjigu i knjižnice i podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine
 • zastupanje i promicanje interesa knjižničnih djelatnika
 • organiziranje raznih oblika stalnog stručnog usavršavanja knjižničnih djelatnika
 • poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika
 • izdavanje stručnih publikacija sukladno zakonskim propisima koji uređuju izdavaštvo
 • praćenje, proučavanje i obrađivanje pitanja s područja knjižničarske struke i davanje prijedloga za njeno unapređivanje
 • poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama
 • suradnja s knjižničarskim društvima na područja Republike Hrvatske, a osobito s Hrvatskim knjižničarskim društvom s kojim je Društvo povezano kao savezom knjižničarskih društava Republike Hrvatske
 • suradnja s udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi.

Članak 9.

Društvo izdaje svoj stručni časopis “Knjižničarstvo”. Uređuje ga Urednički odbor kojeg imenuje Upravni odbor na prijedlog glavnog urednika. Društvo može pokrenuti i druge publikacije i druga informacijska ili stručna glasila. Odluku o tome donosi Upravni odbor o čemu je obvezan izvijestiti prvu sljedeću Skupštinu, Urednički odbor sastoji se od 3 do 5 članova. Skupština imenuje glavne urednike uredničkih odbora, a glavni urednici predlažu Upravnom odboru na potvrdu sastav članova svojih odbora vodeći računa o njihovoj stručnoj usmjerenosti i regionalnoj zastupljenosti.
Glavni urednici su ujedno i odgovorni urednici, a za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru i Skupštini.
Mandat uredničkih odbora i glavnog urednika traje do izbora novog Upravnog odbora ili do istupa ili opoziva tih urednika i članova. Mandat uredničkih odbora može se produžiti dok ne budu obavljene zadaće preuzete za određeno vremensko razdoblje. Urednički odbori sastaju se najmanje dva puta godišnje.
O radu uredničkih odbora i izdavačkoj djelatnosti glavni urednici jednom godišnje podnose izvještaj Upravnom odboru, a svoje izvještaje podnose i Skupštini Društva. U radu izdavačke djelatnosti primjenjuju se odgovarajući propisi koji uređuju izdavačku djelatnost

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

Članak 10.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Članovi Društva su fizičke i pravne osobe.
Članstvo u Društvu može biti redovno, počasno, pridruženo i potporno.

 • Redovni član Društva može postati knjižničarska udruga registrirana kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te pojedinac iz knjižničarske struke.
 • Počasni član Društva može postati pojedinac iz zemlje i inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti.
 • Pridruženi član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba izvan struke koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti razvoju knjižničarstva.
 • Potporni član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba iz zemlje i inozemstva koji moralno i materijalno podupire djelatnost Društva.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Društva u skladu s odredbama Statuta, ali bez prava odlučivanja i obveze plaćanja članarine.

Članak 11.

Redovni članovi podnose pristupnicu za prijam u članstvo Društva. O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor Društva. Počasne članove bira Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 12.

Društvo vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova zadužen je tajnik.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Prava su članova Društva:

 • birati i biti birani u tijela Društva
 • sudjelovati u radu Društva, u skladu sa Statutom
 • davati prijedloge i inicijative u svezi s djelovanjem Društva
 • sudjelovati putem svojih zastupnika u radu i upravljanju djelatnošću Hrvatskog knjižničarskog društva
 • tražiti zaštitu Društva u slučaju ometanja stručne djelatnosti.

Članak 14.

Obveze su članova Društva:

 • ostvarivati ciljeve Društva
 • čuvati i podizati ugled knjižničarske struke
 • pridržavati se odredaba Statuta
 • pridržavati se načela utvrđenih u Etičkom kodeksu Društva

Posebne su obveze članova Društva redovno plaćanje članarine, uredno podmirivanje svih financijskih obveza prema Društvu, suradnja s tijelima Društva i izvršavanje njihovih odluka, obavljanje zadataka iz programa rada Društva.
Umirovljeni knjižnični djelatnici iako to mogu nisu obvezni plaćati članarinu i nemaju prava odlučivanja.

Članak 16.

Visinu članarine određuje Skupština Društva.

Članak 17.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem na temelju pisane izjave Društvu
 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu
 • isključenjem

Članovi kojima prestaje članstvo dužni su podmiriti sve svoje obveze prema Društvu do vremena prestanka.

Članak 18.

Odluku o prestanku članstva zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor Društva nakon što se član ne odazove ni na ponovljenu pisanu opomenu u roku od mjesec dana.

Članak 19.

Društvo može isključiti člana u sljedećim slučajevima:

 • kada postupa protivno ciljevima i interesima Društva
 • kada se ne pridržava odluka i općih akata Društva i njegovih tijela
 • kada svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Društvu i njegovom ugledu

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju član može u roku od 15 dana podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

R J E Š A V A NJ E  S P O R O V A  I  S U K O B A  I N T E R E S A

Članak 20.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova udruge a koji utječe na rad udruge, kada član udruge smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga. Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležno je Povjerenstvo za rješavanje sporova koje imenuje Skupština.

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 21.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i građanima zaslužnima za razvitak Udruge. Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi skupština na prijedlog Upravnog odbora.

T I J E L A   U D R U G E

Članak 22.

Članovi upravljaju Društvom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika.
Društvo ima sljedeća tijela:

 • Skupštinu
 • Predsjednika Društva i dva potpredsjednika
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo Društva.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Društva.

Članak 24.

Redovna skupština održava se najmanje jednom godišnje, izborna sjednica Skupštine održava se svake dvije godine, a izvanredna skupština saziva se po potrebi.
Redovnu i izbornu skupštinu saziva Upravni odbor i o tome, najmanje 15 dana prije datuma održavanja Skupštine, pismeno ili elektroničkim putem izvješćuje članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda Skupštine i mjesto njenog održavanja.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na vrijeme, razlog toga odlaganja obvezan je ispitati Nadzorni odbor koji može pokrenuti postupak radi sazivanja te Skupštine.
Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor po potrebi ili na pisani obrazloženi zahtjev jedne trećine redovnih članova ili na traženje Nadzornog odbora, a u skladu s uvjetima predviđenim ovim Statutom.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku 15 dana od toga zahtjeva, Skupštinu mogu sazvati predlagači. Izvanredna skupština odlučuje samo o onome što je na dnevnom redu poslanom uz poziv za tu Skupštinu.
Redovna, Izvanredna i Izborna skupština, mogu se održati i elektroničkim putem.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice skupštine, istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata.

Članak 26.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Društva s pravom odlučivanja, ili ukoliko se Skupština održava elektroničkim putem, ako se očituje natpolovična većina svih članova Društva s pravom odlučivanja.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova s pravom odlučivanja ili ukoliko se Skupština održava elektroničkim putem, većinom glasova očitovanih članova s pravom odlučivanja.
Ako na Skupštini koja se održava u fizičkom obliku nije prisutna natpolovična većina članova s pravom odlučivanja, Skupština se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje u slučaju ako je na njoj nazočna minimalno jedna četvrtina članova s pravom odlučivanja uz uvjet da su svi članovi uredno pozvani.
Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su podmirili svoje financijske obaveze prema Društvu zaključno s prethodnom kalendarskom godinom.

Članak 27.

Izbor predsjednika Društva, članova Upravnog i Nadzornog odbora i glasovanje o ostalim pitanjima u pravilu su javni. Ako se kod glasovanja podijele glasovi na jednake dijelove, smatra se da je prijedlog odbijen.

Članak 28.

Ako je na dnevnom redu izmjena ili dopuna Statuta, sazivač Skupštine obvezan je s predloženim promjenama upoznati sve članove Društva te im staviti na uvid tekst predloženih promjena ili dopuna najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine. Za donošenje odluke o izmjeni ili dopuni Statuta te odluke o prestanku rada Društva moraju glasovati bar dvije trećine redovnih članova nazočnih na Skupštini.

Članak 29.

Skupština Društva:

 • donosi Statut te njegove izmjene i dopune
 • izabire i razrješava predsjednika Društva, Upravni i Nadzorni odbor, te glavnog urednika glasila Društva
 • odlučuje o statusnim promjenama, ustroju i prestanku Društva
 • utvrđuje smjernice za rad, plan i program djelatnosti Društva
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu i financijskom poslovanju Društva
 • izabire zastupnike Društva za Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva te članove za Glavni i Nadzorni odbor
 • izabire počasne članove Društva na prijedlog Upravnog odbora
 • odlučuje o prijedlozima i žalbama članova
 • odlučuje o visini članarine
 • odlučuje i o dragim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge
 • izabire Povjerenstvo za rješavanje sporova i sukoba interesa od 3-5 članova Društva

Članak 30.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od 3-5 članova koje Skupština bira između članova, a radno predsjedništvo između sebe bira predsjedavajućeg.
Skupština bira:

 • tri člana odbora za verifikaciju broja članova nazočnih na Skupštini
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 • tri člana kandidacijske komisije za predlaganje članova za predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor Društva a tri člana biračkog odbora za izbor predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora

Skupštinu otvara predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika Društva, koji rukovodi radom Skupštine do izbora radnog predsjedništva. Konačni dnevni red utvrđuje se na Skupštini. Zapisnik o radu Skupštine potpisuju predsjedavajući radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENICI

Članak 31.

Predsjednika Društva imenuje Skupština Društva na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može se imenovati za predsjednika Društva najviše dva puta uzastopce.

Članak 32.

Skupština Društva može razriješiti predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje je imenovan:

 • na njegov vlastiti zahtjev
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu
 • ako svojim istupanjem šteti ugledu Društva

U slučaju razrješenja predsjednika Društva, sukladno stavu 1. ovoga članka, na istoj Skupštini Društva i pod istom točkom dnevnog reda mora se imenovati novi predsjednik.

Članak 33.

Predsjednik Društva obavlja poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Društva, a posebice:

 • organizira i vodi rad i poslovanje Društva
 • odgovara za zakonitost rada Društva
 • predstavlja i zastupa Društvo
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Društva sukladno odredbama ovog Statuta
 • zastupa Društvo u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • predlaže Skupštini u suradnji s Upravnim odborom Statut te njegove izmjene i dopune
 • osigurava uvjete za rad Skupštine
 • odobrava službena putovanja
 • sklapa ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme, osnovnih sredstava i donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i prodaji imovine kada pojedinačna vrijednost ugovora o izvođenju investicijskih radova, odnosno pojedinačna vrijednost opreme, osnovnih sredstava i imovine ne prelazi vrijednost utvrđenu u članku 5. ovoga Statuta
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

Članak 34.

Društvo ima i dva potpredsjednika koje iz svojih redova bira Upravni odbor.
Prvi potpredsjednik mora biti iz Osijeka.
Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika Društva u njegovoj odsutnosti i u tom slučaju imaju prava i obveze koje ima predsjednik u skladu s odredbama Statuta i zakona.

UPRAVNI ODBOR

Članak 35.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dvije Skupštine.
Upravni odbor ima 11 članova, uključivo s predsjednikom Društva, koje bira Skupština.
Barem dva člana moraju biti izvan sjedišta Društva. U Odboru trebaju biti zastupljeni predstavnici svih vrsta knjižnica.
Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Na prvoj sjednici iza Skupštine Upravni odbor bira dva potpredsjednika od kojih drugi mora biti izvan sjedišta Društva. Na istoj sjednici bira i tajnika.

Članak 36.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine Za člana Upravnog odbora ista osoba može biti birana najviše dva puta uzastopce.
Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije roka na koji su izabrani:

 • na vlastiti zahtjev
 • opozivom od strane izvanredne Skupštine ukoliko ne izvršavaju svoje zadatke u skladu sa Statutom i zaključcima Skupštine

Ako se tijekom mandata broj članova Upravnog odbora smanji ispod polovine, Nadzorni odbor dužan je u roku od 15 dana pokrenuti postupak za sazivanje izvanredne Skupštine koja će popuniti slobodna mjesta u Odboru. Mandat tako izabranih članova traje do naredne redovne Skupštine.

Članak 37.

Upravni odbor:

 • ostvaruje zaključke Skupštine
 • organizira djelatnosti Društva u skladu sa zadacima i Statutom
 • izrađuje godišnji plan rada Društva koji se predlaže Skupštini na usvajanje
 • izrađuje godišnji financijski plan koji se predlaže Skupštini na usvajanje
 • odlučuje o primitku novih redovnih članova Društva
 • predlaže Skupštini počasne članove Društva
 • odlučuje o prijedlozima za isključenje i brisanje iz članstva redovnih članova Društva
 • predlaže visinu članarine
 • priprema nacrt Statuta i dragih akata
 • saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu
 • osniva odbore i komisije i imenuje njihove članove
 • nadzire rad stručnih tijela
 • izjašnjava se o izvještajima i prijedlozima tih tijela
 • imenuje uredničke odbore za izdanja Društva na prijedlog glavnog urednika
 • daje smjernice za izdavačku djelatnost Društva
 • brine se o izdavanju stručnih publikacija i utvrđuje njihovu cijenu
 • organizira stručne sastanke i savjetovanja knjižničnih djelatnika
 • povremeno obavještava članstvo o važnijim problemima pisanim putem ili na izvanrednim sastancima
 • daje suglasnost predsjedniku Društva za sklapanje ugovora o investicijskim radovima, nabavci opreme i osnovnih sredstava te donošenje odluke o stjecanju, opterećivanju i prodaji imovine kada pojedinačna vrijednost ugovorenog prelazi iznos iz članka 5. ovoga Statuta
 • obavija i drage poslove u svezi sa zadacima i ciljevima Društva sukladno Statutu i zaključcima Skupštine.

Članak 38.

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno (elektroničkim putem) uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. Sjednici se uz opravdani razlog može prisustvovati i putem video konferencije.
U izvanrednim situacijama, zbog važnosti odluka i nedostatka vremena za organizaciju sjednice, sjednica se može održati i očitovanjem članova o određenom pitanju putem elektroničke pošte.
O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

Članak 39.

Predsjednik Društva saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, koordinira rad njegovih članova, brine se o provedbi zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, odobrava isplate u skladu s financijskim planom i potpisuje akte Društva.
Tajnik vodi administrativne poslove, zapisnik i popis članova Društva, sređuje arhiv Društva, podnosi izvještaj o radu Društva na Skupštini, a u odsutnosti predsjednika potpisuje isplatne naloge.
Knjigovodstveni servis vodi financijsko poslovanje Društva u skladu s financijskim planom i odgovara za uredno vođenje dokumentacije o tom poslovanju kao i za provedbu općih propisa koji se na to odnose. Izvještaj o financijskom poslovanju knjigovodstveni servis podnosi Skupštini Društva, a periodične izvještaje o poslovanju obvezan je podnositi Upravnom odboru. Knjigovodstveni servis u suradnji s Upravnim odborom izrađuje prijedlog financijskog plana za iduću godinu.

Članak 40.

Upravni odbor može formirati kao svoja pomoćna stručna tijela za određenu problematiku, posebno s obzirom na vrstu knjižnica ili oblike knjižnične djelatnosti, pojedine odbore ili komisije, koji mogu imati stalni ili povremeni karakter.
Upravni odbor određuje voditelje tih odbora i komisija u pravilu iz svojih redova, ali to mogu biti i istaknuti stručnjaci na pojedinim područjima. Ostali članovi biraju se na sastanku zainteresiranih članova Društva.
Upravni odbor imenuje voditelje pojedinih stručnih komisija u komisije Hrvatskog knjižničarskog društva.

Članak 41.
Mandat voditelja odbora i komisija prestaje s mandatom Upravnog odbora koji ih je imenovao. Odbori i komisije putem povremenih sastanaka, dogovora i na stručnim skupovima razmatraju određena pitanja i donose zaključke i preporuke. O održavanju stručnih sastanaka obavještavaju se zainteresirani. Odbori i komisije obvezni su podnijeti Upravnom odboru Društva izvještaj o svom radu najmanje dva tjedna prije održavanja Skupštine, a na zahtjev Upravnog odbora i prije toga roka.

NADZORNI ODBOR

Članak 42.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Društva.
Nadzorni odbor ima tri člana i dva zamjenika. Bira ga Skupština na dvije godine.
Nadzorni odbor poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama, a pravovaljane zaključke donosi, ako su sjednici nazočna sva tri člana, odnosno njihovi zamjenici. Sjednice se održavaju prema potrebi. Saziva ih i vodi predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može imati zajedničke sjednice s Upravnim odborom kada se rješavaju važna zajednička pitanja. Zajedničke sjednice sazivaju dogovorno predsjednici Upravnog i Nadzornog odbora.

Članak 43.

Nadzorni odbor dužan je o svom radu i uočenim pojavama izvijestiti Upravni odbor i Skupštinu i predložiti odgovarajuće mjere za uklanjanje nepravilnosti koje je utvrdio. Ako Nadzorni odbor uoči teže nepravilnosti u vođenju poslova ili utvrdi grubu povredu Statuta ili Etičkog kodeksa, obvezan je pokrenuti postupak za sazivanje izvanredne Skupštine radi rasprave o tim pitanjima.

Članak 44.
Nadzorni odbor obvezan je o svom radu voditi zapisnik, a o nalazima podnositi izvještaj Skupštini i Upravnom odboru po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Uz svoj izvještaj Skupštini Nadzorni odbor predlaže da se predsjedniku, tajniku i ostalim članovima Upravnog odbora po isteku njihova mandata dade razrješnica. Izvještaj potpisuju svi članovi Nadzornog odbora.

N A Č I N  O S I G U R A NJ A   J A V N O S T I   D J E L O V A NJ A  U D R U G E

Članak 45.

Djelovanje Društva je javno.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova Društva i šire javnosti o radu tijela Društva u glasniku Društva ili putem sredstava javnog priopćavanja. Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.
Za javnost rada Društva odgovoran je predsjednik Društva.

Članak 46.

Rad Skupštine Društva je javan.
Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice Skupštine:

 • kada se raspravlja o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva
 • kada to odluči većina članova Skupštine.

I M O V I N A ,  N A Č I N  S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A NJ E

I M O V I N O M

Članak 47.

Financijsko poslovanje Društva obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima. Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i donacijama, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • njezine nepokretne i pokretne stvari
 • druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Za svaku godinu Skupština donosi financijski plan i godišnji obračun. Ako se ne donese financijski plan za sljedeću godinu do 31.prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.
Godišnji obračun donosi se u zakonom propisanim rokovima.

Članak 50.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Društva. Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktima, potpisuje osoba koju ovlasti predsjednik Društva.

Članak 51.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

I Z B O R   I   O P O Z I V   L I K V I D A T O R A   U D R U G E

Članak 52.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

P R E S T A N A K    P O S T O J A NJ A    U D R U G E I   P O S T U P A K   S   I M O V I N O M

Članak 53.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom glasova nazočnih redovnih članova na toj Skupštini.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 54.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Komisija za statutarna i pravna pitanja Društva

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema donesen 19. lipnja 2015. godine. / 27. ožujka 2017. godine

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan njegovog donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere od strane nadležnog Ureda državne uprave.

U Dalju, 10. lipnja 2021. godine

PREDSJEDNICA UDRUGE

Tihonija Zovko

Odgovori